Open your eyes

Fake news for dummies


About project

В новата медийна среда ние сме постоянно заобиколени от всякакъв вид информация, която ни достига без никакъв предварител филтър, освен собствения ни капацитет, с който да оценим критично валидността на информацията. Фалшивата и не вярна информация е особено трудна за разкриване особено за райони, в които не са развити дигиталните умения на възрастните, както и интернет комуникациите. Проектът Open Your Eyes е насочен конкретно към възрастни обучаващи се и преподаватели. Проектът се стреми да подобри дигиталните умения на възрастни, като им предоставяинструменти за идентифициране на фалшиви новини и такива за борба с разпространението на дезинформация онлайн.

Нашият проект възнамерява да постигне два основни резултата:

  • Създаване на База данни: след задълбочено търсене и сравнителен анализ нанамерените ресурсе, партньорите ще съставят колекция от най-добрите практики и инициативи, които ще позволят на потребителите да развият критичен подход, когато четат новини. Надяваме се да провокираме възрастните да се замислят за фалшивите новини и за това как да ги разкрият. Проучванията ще бъдат проведени в подбрани европейски държави, които се интересуват от явления като сепаратизъм и нарастваща дезинформация, особено по времето на националните и европейските избори, и ще позволят на бъдещите потребители да разработят индивидуални стратегии за справяне с дезинформацията въз основа на това, което работи най-добре в други страни.
  • Организирани Лаборатории: Ще бъдат провеждани от преподаватели, които са специализирани в обучението за възрастни и въз основа на предварително разработената база данни /Check it out Database/. В Лабораториите ще се включат възрастни учащи се в партньорските страни, с цел развиване на техните критични и дигитални умения, доближавайки ги до концепцията на фалшиви новини. В следствие преподавателите ще разпространят информацията по темата в тяхната лична мрежа.

Project [ 2018-1-BG01-KA204-047871 ]


"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в него информация."

2019 Open your eyes